Noteikumi

Vispārīgie noteikumi

1. Lietuvos bankas, Latvijas Banka un Eesti Pank organizē tautas balsošanu tiešsaistē, lai izvēlētos kopīgās Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītās 2 eiro piemiņas monētas dizainu.

2. Balsošanā var piedalīties ikviens.

3. Balsošana notiks interneta vietnēs www.balticcoin.eu (angļu valodā), www.baltijosmoneta.eu (lietuviešu valodā), www.baltijasmoneta.eu (latviešu valodā) un www.baltimunt.eu (igauņu valodā).

4. Balsošanas ilgums: no 2017. gada 21. marta plkst. 11.00 līdz 2017. gada 5. aprīļa plkst. 23.59.

5. Dalībnieki var balsot par monētas dizainu, izvēloties vienu no sešiem organizatoru piedāvātajiem dizaina variantiem.

6. Dalībnieki var balsot tikai vienu reizi.

7. Dalībnieki balso, norādot izvēlēto dizainu, reģistrējot e-pasta adresi un aizpildot reģistrācijas veidlapu, kurā ieraksta personas kontaktinformāciju (pilnu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un dzīvesvietas valsti; tālruņa numura norādīšana nav obligāta). Dalībniekiem jāatzīmē attiecīgā rūtiņa dalībai balvu izlozē.

8. Balsojums tiek ieskaitīts tikai tad, ja dalībnieks to apstiprinājis, noklikšķinot uz saites, kas nosūtīta uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

9. Organizatori var nepieņemt dalībnieka, kurš neievēro šos tiešsaistes balsošanas noteikumus, balsojumu un svītrot dalībnieku no balvu izlozes un uzvarētāju saraksta.

10. Organizatoriem ir tiesības neieskaitīt balsis vai apturēt balsojumu, ja rodas pamatoti iemesli aizdomām par notikušu krāpniecisku balsojumu vai ja organizatori uzskata, ka noticis balsojuma viltošanas mēģinājums. Organizatoriem ir tiesības pilnīgi pēc sava ieskata aizstāt šo metodi ar alternatīvu atlases metodi.

11. Ja kādu iemeslu dēļ balsošanas sistēma pārstāj darboties, balsošanu var apturēt vai izmantot ārkārtas situācijas plānu.

12. Organizatori nevar uzņemties nekādu atbildību par tiešsaistes sistēmas, servera, nodrošinātāja vai kādas citas ierīces vai aprīkojuma tehnisku kļūmi, darbības traucējumiem vai citām problēmām, kas var izraisīt balsojuma zudumu vai tā nepilnīgu reģistrāciju.

Balvu izloze

13. Balvu fondu veido 300 monētu. Visi 100 uzvarētāji iegūs trīs monētas – pa vienai monētai no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Uzvarētāji balvas saņems pēc monētu emisijas 2018. gadā.

14. 100 uzvarētāju tiks nejauši izvēlēti izlozē, kas notiks 2017. gada 7. aprīlī. Uzvarētāju nejaušu izvēli veiks neatkarīga tiešsaistes programma BurtuTraukimas.lt. Izloze notiks Lietuvos bankas telpās Lietuvā. Uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2017. gada 11. aprīlī šo noteikumu 3. punktā minētajās interneta vietnēs. Uzvarētājus informēs pa e-pastu, izmantojot reģistrācijas veidlapās norādītās e-pasta adreses.

15. Balvas tiks nosūtītas pa pastu. Uzvarētājiem jādara zināma pasta adrese un citi nepieciešamie personas dati organizatoriem ne vēlāk kā divus mēnešus pēc paziņojuma vēstules par balvas iegūšanu saņemšanas. Uzvarētāji informē organizatorus par adreses vai citu personas datu pārmaiņām. Par alternatīvām balvas saņemšanas iespējām jāvienojas atsevišķi.

16. Visas balvas nosūta pirmo divu mēnešu laikā pēc monētu emisijas. Ja uzvarētāja vainas dēļ šajā periodā to nav iespējams izdarīt, uzvarētājs zaudē tiesības uz balvu.

17. Organizatori nav atbildīgi par balvu pazušanu vai bojājumiem pēc to nodošanas trešām personām transportēšanai vai sakarā ar pasta pakalpojumu problēmām vai citu balvu piegādei izmantotu transporta veidu problēmām.

Personas dati

18. Balsojot dalībnieki dod atļauju organizatoriem vākt un izmantot savus personas datus (pilnu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un dzīvesvietas valsti; tālruņa numura norādīšana nav obligāta) balsošanas un balvu piegādes nolūkā.

19. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumiem par personas datu aizsardzību. Organizatori uzglabās un apstrādās personas datus tikai balsošanas un balvu piegādes nolūkos.

20. Organizatori var nepieņemt dalībnieka, kurš sniedzis neprecīzus šo noteikumu 7. punktā minētos personas datus un atļāvis vākt un izmantot šos personas datus, balsojumu un svītrot šo dalībnieku no balvu izlozes un uzvarētāju saraksta.

21. Dalībnieki piekrīt, ka organizatori var nodot trešām personām dalībnieku personas datus tikai uzvarētāju vārdu publicēšanai un balvu nosūtīšanai, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi.

22. Dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā iegūt savus personas datus un pieprasīt tos rediģēt vai dzēst. Tomēr šādā gadījumā dalībnieki zaudēs tiesības piedalīties balvu izlozē.

23. Uzvarētāji atļauj organizatoriem publiski izmantot savu pilnu vārdu un uzvārdu. Šos datus var publicēt internetā, presē vai citos sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos.

24. Organizatori triju mēnešu laikā izdzēsīs visus saistībā ar balvu piegādi savāktos personas datus, izņemot tos, kuri uzglabājami grāmatvedības vajadzībām.

Noslēguma noteikumi

25. Balsošanu un balvu izlozi vada Lietuvos bankas, kura rīkojas organizatoru vārdā.

26. Papildu informāciju par balsošanu var iegūt, sazinoties ar organizatoriem, izmantojot šo noteikumu 3. punktā norādītajās interneta vietnēs sniegto kontaktinformāciju.

27. Organizatoriem ir tiesības mainīt šos noteikumus pēc šādu pārmaiņu publiskas izziņošanas. Šādā gadījumā organizatori nav atbildīgi par iespējamiem zaudējumiem vai nodarīto kaitējumu.

28. Darbiniekiem un konsultantiem, kuri strādā balvu izlozē tieši iesaistītajās organizācijās, nav tiesību iegūt balvu.